Kontakt os her

Erklæringer

Hos LINAK® forpligter vi os til at forsyne vores kunder med produkter, der opfylder en høj standard for innovation, ydeevne og miljøsikkerhed. Vi stiller de samme høje krav til overholdelse af krav og standarder til vores leverandører. For at opfylde vores målsætninger skal vi være i stand til hurtigt at tilpasse os til følgende miljøforordninger, direktiver og konventioner:

 

REACH

REACH-regulativet om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier fastlægger EU's regler vedrørende kemikalier. LINAK følger REACH-forordningens målsætninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006) og overholder følgende forordninger:

  • Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer
  • REACH, Bilag XIV – fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse
  • REACH, Bilag XVII – begrænsninger

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilføjede bly til kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) den 27. juni 2018. ( www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table ).

Denne ændring påvirker en del af LINAKs produktsortiment, da nogle af vores produkter indeholder bly i koncentrationer over 0,1% (w/w). Hvor det med rimelighed er teknisk muligt erstatter LINAK bly i vores produkter med andre stoffer.

Læs mere om REACH-erklæringen fra LINAK.

 

RoHS

Reduktion af farlige stoffer (RoHS) er et europæisk direktiv (direktiv 2011/65/EU og direktiv 2015/863), som begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Hos LINAK følger vi løbende eventuelle ændringer i EU's RoHS-direktiv. Alle LINAK produkter er til enhver tid i overensstemmelse med RoHS-direktivet.

Læs mere om den aktuelt gyldige RoHS-erklæring fra LINAK.

 

Batteridirektiver

Batteridirektiverne (2006/66/EF og 2013/56/EC) fastsætter regler for markedsføring af batterier, akkumulatorer og udtjente batterier, der indeholder farlige stoffer. Det fastsætter ligeledes regler for indsamling, forarbejdning, genbrug og bortskaffelse af affald af batterier og akkumulatorer. LINAK overholder og opfylder alle forpligtelser i henhold til direktiverne, herunder mærkning af batterier med en overstreget affaldsbeholder på hjul og kemikaliesymbolerne: Pb (bly), Cd (cadmium) og/eller Hg (kviksølv) – alt efter, hvilke kemikalier et batteri indeholder i mængder over de angivne grænseværdier.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en californisk lovgivning, der pålægger virksomheder at underrette befolkningen i Californien om væsentlige kemikalier, der er kræftfremkaldende eller kan give fosterskader eller skade reproduktionsevnen. Gennem analysen af produktspecifikationerne, intern og ekstern dataindsamling har LINAK identificeret en række produkter, som i øjeblikket kræver, at der anvendes en advarselsmærkat ved forsendelser til Californien.

Læse mere om Proposition 65-erklæringen fra LINAK.

 

Forordning om medicinsk udstyr (MDR)

Forordningen om medicinsk udstyr trådte i kraft den 25. maj 2017 og har været obligatorisk siden den 26. maj 2021.

LINAK produkter er ikke klassificeret som elektrisk medicinsk udstyr eller systemer, og de hører ikke under anvendelsesområdet for EU's direktiv eller forordning om medicinsk udstyr eller lignende nationale regler. Produkterne er komponenter, der indbygges af fabrikanten i elektrisk medicinsk udstyr. Vi ved dog, at producenter af medicinsk udstyr kræver information om indholdet af forskellige stoffer.

I henhold til MDR-forordningen skal producenter af medicinsk udstyr angive, om udstyret indeholder Latex. Hvad angår Latex, kan vi oplyse, at ingen af vores MEDLINE® produkter, så vidt vi er informeret, indeholder dette stof.

Da dette er en løbende proces, vil vi give opdaterede oplysninger rettidigt.

 

POP

Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte/Stockholm-konventionen (POP) indeholder en liste over kemiske stoffer, der indebærer risiko for skadevirkninger for mennesker og miljø. LINAK produkter er i overensstemmelse med POP-forordningens liste over kemiske stoffer.

 

Minamata Convention on Mercury

LINAK er omfattet af Minamatakonventionen om kviksølv, som blev underskrevet af Danmark den 10. oktober 2013 og godkendt den 18. maj 2017. Derfor overholder LINAK denne konvention, der har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod udslip af kviksølv og kviksølvforbindelser.

 

Direktiv om emballage og emballageaffald

LINAK erklærer, at vores grundlæggende emballeringsmetode er papkasser på engangspaller, varmebehandlet efter IPPC-standard ISPM nr. 15, i overensstemmelse med direktiv 2018/852, 2004/12/EF om emballage og emballageaffald og ændringen i direktiv 94/62/EF. Se erklæring i QA-16-09-008.

 

Biokompatibilitet

LINAK MEDLINE® og CARELINE® produkter, der er beregnet til at indgå i elektrisk og medicinsk udstyr og systemer, er i overensstemmelse med IEC 60601-1: 2012, punkt 11.7. Alle dele af produkterne, der under normal brug kan komme i kontakt med patientens eller brugerens hud, vurderes. Vurderingen er baseret på tidligere erfaringerne i markedet og arten og varigheden af den forventede kontakt med humant væv under brug. Vurderingen er baseret på LINAK produkter, der ikke er invasive, og som kun er i kontakt med intakt hud. Bioforenelighedserklæring.pdf

 

EU-miljømærket

EU's miljømærkeordning blev oprettet i 1992 og er anerkendt i hele Europa og verden over. Det er et miljøkvalitetsmærke, der tildeles produkter og tjenester, der opfylder høje miljøstandarder gennem hele deres livscyklus. EU's miljømærke er en frivillig mærkeordning, der fremmer miljøkvalitet, som man kan stole på, og blandt andet stiller den krav til ingredienser, der tager hensyn til brugerne. Miljømærket gælder f.eks. møbler, og flere og flere møbelproducenter ansøger om dette mærke for deres produkter. LINAK fremstiller komponenter, ikke slutprodukter, og LINAK produkter er således ikke omfattet af EU's miljømærkeordning. Men når vi leverer komponenter, der anvendes i møbler, er vi opmærksomme på kravene og standarderne, og flere af vores standard DESKLINE® produkter opfylder disse krav. Hvis du vil vide mere om, hvilke LINAK DESKLINE produkter der kan hjælpe dig med at opnå EU-miljømærket, bedes du rette henvendelse til dit lokale LINAK selskab eller skrive en e-mail til chemicalcompliance@linak.com.

 

WEEE-direktivet (om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Nogle af LINAK produkterne er forsynet med et piktogram af en overstreget affaldsspand på hjul. Dette symbol angiver, at produktet falder ind under WEEE-direktivets anvendelsesområde og ikke må smides ud som usorteret affald.

Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager du til forebyggelse af potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af uhensigtsmæssig affaldsbehandling. Kontakt venligst dine lokale myndigheder eller din europæiske forhandler for oplysninger om bortskaffelsessteder for dette produkt.

Det er brugeren af det elektroniske produkt, der har ansvaret for at fjerne batteriet – så vidt det er teknisk muligt – inden bortskaffelse. Det påhviler også brugeren at slette alle personoplysninger, så vidt det er relevant.

LINAK er registreret hos de relevante myndigheder i de lande, hvor LINAK falder ind under definitionen af producent i henhold til WEEE-direktivet og finansierer sine bidrag fra genanvendelse i overensstemmelse hermed.

 

PVC-Free™

PVC-Free™ produkter fra LINAK omfatter blandt andet kabler, kontrolbokse, søjler, aktuatorer og betjeninger – til kontorborde, arbejdsstationer og køkkenelementer. Klik på linket herunder eller kontakt dit lokale LINAK selskab for at få flere oplysninger.

LINAK PVC-Free™: Miljøvenlige elektriske lineære aktuatorsystemer

 

ZERO™ standby-teknologi

LINAK ZERO™ technology sikrer et imponerende lavt strømforbrug ved standby på justerbare kontorborde, arbejdsstationer og køkkenelementer på kun <0.1W – så CO₂-udledningen reduceres til et absolut minimum.

LINAK har udviklet ZERO™ teknologien til de fleste kontrolbokse og har sat nye standarder for, hvad der betragtes som et ansvarligt standby-forbrug i applikationer såsom kontorborde. Kontakt dit lokale LINAK selskab for at få flere oplysninger.

 

Genbrugsmaterialer

Miljødeklaration (EPD)
LINAK har udarbejdet en miljødeklaration for nogle LINAK DESKLINE systemer. Deklarationen angiver mængden af genanvendt og genanvendeligt materiale, der anvendes i systemerne, baseret på en grundig vurdering af produkterne og input fra leverandører.

Hos LINAK forpligter vi os til at forsyne vores kunder med produkter, der opfylder høje standarder for innovation, ydeevne og miljøhensyn. Find de tilgængelige EPD-dokumenter nedenfor:

 

Sådan sikrer LINAK komponenternes overensstemmelse
LINAK træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle opdateringer og ændringer til direktiver og forordninger følges på passende vis og rettidigt. Vi udpeger ansvarlige og tildeler de nødvendige ressourcer til at sikre, at vi til enhver tid overholder gældende regler, og LINAK har indført en specifik procedure til at sikre overholdelse af regler og love vedrørende kemikalier. Som et led i proceduren anvender LINAK en tredjepartsløsning til indsamling og behandling af data. Disse oplysninger gøres tilgængelige af leverandørerne i form af erklæringer, som derefter uploades i den førnævnte database og overvåges af os regelmæssigt.

Hvis du vil vide mere om vores overholdelse af kemikalielovgivningen eller har andre forespørgsler vedrørende kemikalier, er du velkommen til at kontakte chemicalcompliance@linak.com

 

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.