Kontakt os her

Dodd-Frank Act om konfliktmineraler

Baggrund

I august 2012 godkendte United States Securities and Exchange Commission (SEC) den endelige afgørelse vedrørende indkøb af konfliktmineraler, som fremgår af "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act", afsnit 1502. Reglerne gælder for aktieselskaber i USA og pålægger virksomhederne krav om årligt at indberette deres brug af konfliktmineraler med Den Demokratiske Republik Congo (DRC) som oprindelsesland til SEC.
Den amerikanske kongres vedtog Dodd-Frank Act på baggrund af formodninger om, at udvinding og handel med mineraler fra DRC og nabolandene finansierer væbnede grupper og dermed bidrager til uroen i området. Der er gentagne beretninger om, at væbnede grupper kæmper om kontrollen af minerne og benytter tvangsarbejde i minedriften og transport af mineralerne. Indtægterne fra de ulovlige aktiviteter går til at finansiere konflikten i DRC og den omkringliggende region og bidrager til den fortsatte humanitære krise i området.

Konfliktmineraler er ifølge SEC's endelige afgørelse tin, tantal, wolfram og guld (betegnelsen 3TG er baseret på sammenfatningen tin, tungsten, tantalum, guld), både i form af malm og raffinerede materialer. De omhandlede lande er Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Republikken Conto, Den Centralafrikanske Republik (CAR), Sydsudan, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi og Tanzania. 

Dodd-Frank Act gælder kun for amerikanske børsnoterede virksomheder, men deres leverandører er ligeledes kontraktligt forpligtet til at overholde reglerne. 

Hvad kræves af de amerikanske virksomheder? 

Amerikanske børsnoterede selskaber, hvor et af 3TG-mineralerne indgår i produkterne, skal foretage en såkaldt passende forespørgsel om oprindelsesland ("Reasonable Country of Origin Inquiry", eller RCOI). Forespørgslen skal gennemføres i god tro og skal udformes, så den afdækker, om de omhandlede konfliktmineraler kommer fra et af de pågældende lande eller kommer fra skrot- og genbrugskilder. Amerikanske børsnoterede selskaber skal fremsende en årlig rapport vedrørende konfliktmineraler til SEC med beskrivelse af virksomhedens RCOI-proces og resultaterne heraf.
Amerikanske børsnoterede selskaber skal foretage en due diligence-undersøgelse for indkøb af konfliktmineraler dækkende hele forsyningskæden, hvis der foreligger begrundet mistanke om, at mineralerne kommer fra et af de omhandlede lande, og mineralerne ikke kommer fra skrot- eller genbrugskilder.

SEC klassificerer de amerikanske børsnoterede selskabers produkter i kategorierne “DRC Conflict Free”, “Not DRC Conflict Free”, “DRC Conflict Undeterminable” eller “Recycled, or Scrap Due Diligence”. De omhandlede amerikanske virksomheder indgav deres første rapport om konfliktmineraler til SEC den 31. maj 2014 (for kalenderåret 2013) og skal herefter indsende årlige rapporter. 

Hvad betyder kravene for de amerikanske børsnoterede virksomheders forsyningskæde?

Amerikanske børsnoterede selskaber er underlagt krav om at fremlægge fuld dokumentation om indhold og oprindelse for konfliktmineraler i deres produkter, og de stiller derfor krav til deres leverandører om at deklarere indhold og oprindelse for konfliktmineraler i de leverede produkter og i nogle tilfælde erklæring om, at alle leverede produkter er "DRC-konfliktfrie". 

Selvom Dodd-Frank Act kun gælder for amerikanske børsnoterede selskaber, vil leverandører til disse amerikanske virksomheder på samme måde være underlagt krav om at gennemføre RCOI og due diligence for konfliktmineraler. 

LINAKs aktiviteter vedrørende konfliktmineraler

LINAK bestræber sig på at udarbejde fuld produktdokumentation vedrørende oprindelse for 3TG-mineraler i vores produkter. På grund af omfanget af og kompleksiteten i vores globale forsyningskæde, vil det tage noget tid, før vi i fuldt omfang kan forelægge vores kunder i USA alle de krævede oplysninger for at opfylde deres oplysningspligt.

LINAK har foretaget følgende:

  • Vi har udarbejdet en politik, der beskriver vores principper og forpligtelse til at indkøbe konfliktfri råmaterialer.
  • Vi gennemfører en rimelig RCOI-proces (Country of Origin Inquiry) med henblik på at identificere tantal, tin, wolfram og guld (3TG) i vores forsyningskæde og i bedst muligt omfang at fastslå disse mineralers oprindelse. Formålet med processerne er at identificere metalværkerne i vores forsyningskæde med henblik på at kunne gennemføre en due diligence-proces og dermed sikre DRC-konfliktfrie indkøbsprocesser.
  • Vi indarbejder principperne i den interne politik i vores indkøbsbetingelser, og vi samarbejder med vores leverandører om at øge gennemsigtigheden i forsyningskæden. Vi fremsender vores politik til leverandørerne og støtter relevante brancheinitiativer, der kan medvirke til at sikre, at de mineraler, der indgår i vores produkter, ikke bidrager til DRC-konflikter. 

LINAK støtter etableringen af internationale databasesystemer, der kan afsløre relevante oplysninger om oprindelse, herunder brugen af CMRT-skabelonen (Conflict Minerals Reporting Template). LINAK benytter Asset Compliance portalen til at samle CMRT'er fra vores værdikæde.

Klik her og læs LINAKs politik om konfliktmineraler

Kunder, der ønsker oplysninger om konfliktmineraler fra LINAK, kan sende deres forespørgsler direkte til vores Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.

Krav til leverandører

LINAK stiller krav om, at leverandører, der leverer komponenter eller materialer indeholdende 3TG-mineraler, aktivt skal arbejde på at sikre DRC-konfliktfrie indkøb. LINAKs leverandører skal udføre deres egne RCOI- og due diligence-processer med henblik på at fremme sikre og pålidelige DRC-konfliktfrie indkøb. Vi forventer, at vores leverandører stiller de samme krav til deres leverandører, så man sikrer, at konfliktmineraler kan spores tilbage til de oprindelige metalværker. 

Det er påkrævet, at alle leverandører giver LINAK en CMRT gennem Asset Compliance portalen. Hvis det ikke er muligt, kræver LINAK, at CMRT-rapporter fremsendes direkte til vores Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.