Kontakt os her

Erklæringer

LINAK deltager i ansvarsdelingen og samarbejdet mellem parterne i den internationale handel med kemikalier for at beskytte sundhed og miljø mod potentielle skader gennem overholdelse af alle relevante regler og love vedrørende kemikalier.

LINAK forpligter sig til at levere produkter til kunderne, der opfylder høje standarder inden for innovation, ydeevne og miljøsikkerhed. Vi stiller de samme høje krav til overholdelse af krav og standarder til vores leverandører.
For at opfylde vores målsætninger skal vi være i stand til hurtigt at tilpasse os til følgende miljøforordninger, direktiver og konventioner:

REACH
REACH-regulativet om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier fastlægger EU's regler vedrørende kemikalier. LINAK følger REACH-forordningens målsætninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006) og overholder følgende forordninger:

  • Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer
  • REACH, Bilag XIV – fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse
  • REACH, Bilag XVII – begrænsninger

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilføjede bly til kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) den 27. juni 2018. ( www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table ).

Denne ændring påvirker en del af LINAKs produktsortiment, da nogle af vores produkter indeholder bly i koncentrationer over 0,1% (w/w).
Hvor det med rimelighed er teknisk muligt erstatter LINAK bly i vores produkter med andre stoffer.

Læs LINAKs REACH-erklæring.

RoHS
Direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer (RoHS) er et EU-direktiv, der sætter begrænsninger for anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Hos LINAK følger vi løbende eventuelle ændringer i EU's RoHS-direktiv. Alle LINAK produkter er til enhver tid i overensstemmelse med RoHS-direktivet.

Læs LINAKs aktuelle RoHS-erklæring.

Batteridirektiv
Direktiv 2006/66/EF om batterier fastsætter regler om afsætning af batterier, akkumulatorer og brugte batterier indeholdende farlige stoffer. Det fastsætter ligeledes regler for indsamling, forarbejdning, genbrug og bortskaffelse af affald af batterier og akkumulatorer. LINAK overholder og opfylder alle forpligtelser i henhold til direktivet, herunder mærkning af batterier med en overstreget affaldsbeholder på hjul og kemikaliesymbolerne: Pb (bly), Cd (cadmium) og/eller Hg (kviksølv) – alt efter, hvilke kemikalier et batteri indeholder i mængder over de angivne grænseværdier.

Proposition 65
(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en californisk lovgivning, der pålægger virksomheder at underrette befolkningen i Californien om væsentlige kemikalier, der er kræftfremkaldende eller kan give fosterskader eller skade evnen til at reproducere. Gennem analyser af specifikationerne for de enkelte enheder og intern og ekstern dataindsamling har LINAK udarbejdet en liste over produkter, der i øjeblikket skal mærkes med en advarsel ved afsendelse til Californien.

Læs LINAKs Proposition 65-erklæring.

Forordning om medicinsk udstyr (MDR)
MDR-forordningen trådte i kraft den 25. maj 2017 med virkning fra den 26. maj 2020.

LINAKs produkter er ikke klassificeret som elektrisk medicinsk udstyr eller systemer, og de hører ikke under anvendelsesområdet for EU's direktiv eller forordning om medicinsk udstyr eller lignende nationale regler. Produkterne er komponenter, der indbygges af fabrikanten i elektrisk medicinsk udstyr. Vi ved dog, at producenter af medicinsk udstyr kræver information om indholdet af forskellige stoffer.

I henhold til MDR-forordningen skal producenter af medicinsk udstyr angive, om udstyret indeholder Latex. Vi kan oplyse, at ingen af vores MEDLINE produkter indeholder dette stof, efter vores bedste viden.

Da dette er en løbende proces, vil vi informere rettidigt om nye tiltag på området.

POP
Kommissionens forordning (EU) nr. 1342/2014 om persistente organiske miljøgifte/Stockholm-konventionen (POP) indeholder en liste over kemiske stoffer, der indebærer risiko for skadevirkninger for mennesker og miljø.
LINAKs produkter er i overensstemmelse med  POP-forordningens liste over kemiske stoffer.

Minamata Convention on Mercury
LINAK er omfattet af Minamata Convention on Mercury, da konventionen blev underskrevet af Danmark den 10. oktober 2013 og godkendt den 18. maj 2017. Derfor overholder LINAK denne konvention, der har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod udslip af kviksølv og kviksølvforbindelser.

LVD
Direktiv 2014/35/EU (lavspændingsdirektivet LVD) skal sikre, at elektrisk udstyr inden for givne spændingsintervaller fremstilles med høj grad af beskyttelse for EU's borgere. Det trådte i kraft den 20. april 2016. LINAK er omfattet af og overholder derfor også LVD-direktivet.

EMC
Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) skal sikre, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke genererer eller påvirkes af elektromagnetiske forstyrrelser. LINAK er omfattet af og overholder derfor også EMC-direktivet.

IECEx / ATEX
Direktiv 2014/34/EU (ATEX) er et særligt EU-direktiv, og IECEx er en generel standard, som begge fastsætter krav til udstyr, der skal anvendes i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer. LINAKs aktuatorer til eksplosionsbeskyttede (Ex) industrier overholder både IECEx-standarden og ATEX-direktivet.

Direktivet om emballage og emballageaffald
LINAK bekræfter, at vores almindelige emballage er papkasser på engangspaller, der er varmebehandlet i henhold til IPPC-standarden ISPM nr. 15 og i overensstemmelse med direktiverne om emballage og emballageaffald 2018/852, 2004/12/EC samt ændringsdirektiv 94/62/EF. Se erklæring i QA-16-09-008.

Bioforenelighed
LINAK MEDLINE® & CARELINE® produkterne til indbygning i elektrisk, medicinsk udstyr og systemer er i overensstemmelse med IEC 60601-1:2012, afsnit 11.7. Alle dele af produkterne, der ved normal brug kan komme i kontakt med patientens eller brugerens hud, vurderes. Vurdering sker i henhold til erfaringer samt form og varighed af den forventede kontakt med humant væv under brug. Vurderingen er baseret på, at LINAK produkterne er ikke-invasive og udelukkende i kontakt med intakt hud. Bioforenelighedserklæring.pdf

MD (Maskindirektivet) 2006/42/EC, bilag II B, Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery and Assembly Instruction

Sådan sikrer LINAK komponenternes overensstemmelse
LINAK træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle opdateringer og ændringer til direktiver og forordninger følges på passende vis og rettidigt. Vi udpeger ansvarlige og tildeler de nødvendige ressourcer til at sikre, at vi til enhver tid overholder gældende regler, og LINAK har indført en specifik procedure til at sikre overholdelse af regler og love vedrørende kemikalier. Som et led i proceduren anvender LINAK en tredjepartsløsning til indsamling og behandling af data. Oplysningerne leveres af leverandørerne i form af erklæringer, som overføres til databasen og løbende overvåges af os.

Hvis du vil vide mere om vores overholdelse af kemikalielovgivningen eller har andre forespørgsler vedrørende kemikalier, er du velkommen til at kontakte chemicalcompliance@linak.com