Indledning

Denne slutbrugerlicensaftale (“EULA”) gælder for alle aftaler vedrørende en kundes (“Kunde”) brug af software udviklet eller leveret af LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Danmark, CVR-nummer  66365328 (“LINAK”) eller associerede virksomheder, med mindre andet er aftalt. 
Læs venligst denne slutbrugerlicensaftale grundigt igennem. De vilkår og betingelser, der frem går af slutbrugerlicensaftalen, fastsætter kundens brug af softwaren med fremtidige tilføjelser og opgraderinger, med mindre andet angives og aftales skriftligt med LINAK på det relevante tidspunkt.

VIGTIGT! VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE, TILGÅ ELLER BRUGE DEN SOFTWARE, DER LEDSAGER DENNE EULA, ACCEPTERER I AT VÆRE BUNDET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER FREMGÅR AF AFTALEN. UDEN ACCEPT AF DE ANFØRTE VILKÅR OG BETINGELSER, ER DET IKKE TILLADT AT DOWNLOADE, INSTALLERE, BRUGE, TILGÅ ELLER LAGRE KOPIER AF SOFTWAREN.

1.  Tildeling af licens

1.1 Kunden tildeles en ikke-eksklusiv ret til at bruge LINAK software udviklet og leveret af LINAK (“LINAK software”) til egne, interne formål i forbindelse med en LINAK kontrolboksenhed installeret i møbelprodukter erhvervet af kunden.

1.2     Kunden modtager ét eksemplar af en eksekverbar objektkode af LINAK softwaren.

1.3     Med mindre der eksplicit er givet tilladelse til det, må kunden ikke:
      - distribuere, sælge eller udleje LINAK softwaren eller eventuel dokumentation hertil til tredjepart
      - videregive LINAK softwaren på licens eller tilbyde outsourcing, leje eller lignende tjenester heraf til tredjepart.

1.4     Undtagen hvor der udtrykkeligt gives tilladelse dertil i nærværende vilkår og betingelser eller ved ufravigelig lovgivning må kunden ikke:
         - kopiere LINAK softwaren eller dele heraf, undtaget til formål for backup
         - dekompilere eller på anden måde udtrække kildekoden til produktet fra den eksekverbare kode, der er givet i licens.

1.5     I tilfælde af tredjepartssoftware, der ikke er en indlejret del af LINAK softwaren, vil kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med en sådan tredjepartssoftware være fastsat i denne tredjeparts licensvilkår og betingelser.

2. Dokumentation, brug og redigering

2.1     Kunden må udelukkende kopiere den medfølgende dokumentation og eventuelle standard uddannelsesmaterialer til intern brug.

2.2     Dokumentation og standard uddannelsesmaterialer fra LINAK må ikke redigeres, med mindre der er givet skriftlig tilladelse hertil. Det gælder også for dokumentation udarbejdet specifikt til kunden.

3.  Intellektuel ejendomsret

3.1     Kunden anerkender, at LINAK software og alle intellektuelle ejendomsrettigheder hertil, herunder copyright, tilhører (eller tildeles ved licens af tredjepart til) LINAK, og at ingen af bestemmelserne i denne EULA har til formål at overføre ejendomsretten til LINAK softwaren og hertil knyttede ejendomsrettigheder til kunden. Kunden tildeles kun en begrænset licens til at benytte softwaren som beskrevet i denne EULA.

4. Fejl og mangler

4.1     Kunden anerkender, at softwaren generelt ikke er fejlfri eller uden mangler og accepterer, at eventuel forekomst af sådanne fejl og mangler i LINAK softwaren eller anden software leveret til kunden ikke udgør en overtrædelse af denne EULA.

4.2     LINAK garanterer, at softwaren ikke krænker tredjeparts rettigheder, herunder copyright. Denne garanti gives på betingelse af, at LINAK omgående underrettes om en sådan påstand om krænkelse mod kunden, og LINAK skal have ret til at forsvare sådanne påstande og træffe afgørelse heraf efter eget skøn, og kunden skal bistå LINAK i rimeligt omfang for at afgøre eller bestride en sådan påstand.

4.3     LINAK fraskriver sig en hver implicit eller eksplicit garanti for softwaren, herunder men ikke begrænset til garanti for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål.

4.4     LINAK kan efter eget skøn vælge, 1) at rette eller udskifte den del af softwaren, der måtte være fejlbehæftet eller krænke tredjeparts rettigheder, 2) med omgående virkning at opsige kundens ret til at bruge softwaren. LINAK er i ingen tilfælde forpligtede til at udbedre:
   -  software, der er blevet ændret, beskadiget eller modificeret
   -  software, der ikke er af den aktuelle eller umiddelbart foregående release
   -   softwareproblemer opstået som følge af kundens forsømmelighed, hardwarefejl eller andre årsager, som LINAK ikke har mulighed for at påvirke
   -  fejlbehæftede data
   -  problemer forårsaget af ukorrekt interface til anden software eller datakilder
   - software installeret i et driftsmiljø, der ikke understøttes af LINAK.

4.5     Eventuel tredjepartssoftware leveres “som den foreligger” uden garanti af nogen art. Dog kan den oprindelige producent af tredjepartssoftware eller en tredjepartsleverandør af en sådan software i nogle tilfælde yde deres egen garanti.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1     LINAK kan ikke gøres ansvarlig over for kunden for tab eller skade af nogen art, uanset hvordan det måtte være opstået direkte eller indirekte som følge af denne EULA, LINAK softwaren eller anden software, brugen heraf eller på anden måde, undtaget i det omfang det i henhold til gældende lov ikke er muligt at fraskrive sig et sådant ansvar.

5.2     Ud over ovenstående generelle bestemmelse fraskriver LINAK sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indirekte tab eller skade, specialskade, følgeskade eller anden skade, der måtte opstå med hensyn til den specifikke software eller brugen heraf eller med hensyn til udstyr eller ejendom eller for tabt indtjening, salg, omsætning, goodwill, data eller forventede besparelser.

5.3     I tilfælde, hvor begrænsningerne i henhold til denne EULA delvist kendes ugyldige uanset årsag, og LINAK gøres ansvarlige for tab eller skade, som i henhold til loven kan gøres begrænset, skal et sådant ansvar være begrænset til et beløb svarende til den årlige eller engangslicensbetaling, som kunden har betalt, dog ikke over 500 Euro.

5.4     LINAK fraskriver sig ikke ansvar for dødsfald eller personskade i tilfælde, hvor dette måtte opstå som følge af forsømmelighed fra LINAKs eller vores medarbejderes, agenters eller autoriserede repræsentanters side.

6.  Fortrolighed

6.1     Alle oplysninger, herunder men ikke begrænset til data, tegninger, specifikationer, dokumentation, softwarelister, objekt- eller kildekode, priser, som kunden har modtaget i forbindelse med LINAK softwaren (ud over de ideer og principper, der ligger bag softwaren), er proprietære og fortrolige.  Kunden accepterer hermed udelukkende at benytte alle sådanne oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne EULA, og at kunden hverken i eller efter udløbet af denne EULA må videregive oplysningerne, hverken direkte eller indirekte, til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra LINAK.

6.2     Ovenstående afholder ikke kunden fra at videregive eller bruge oplysninger, som uden kundens mellemkomst er kommet eller efterfølgende kommer til offentlighedens kendskab, eller i det omfang det er tilladt ifølge loven.

7.  Revision

7.1     LINAK forbeholder sig ret til at foretage revision, med udgifterne afholdt af LINAK, af kundens udrulning og brug af LINAK softwaren med hensyn til overholdelse af denne EULA på et aftalt tidspunkt i kundens normale åbningstid.

7.2     Kunden skal indføre rimelige kontroller, der sikrer, at kunden ikke overskrider brugsrettighederne til softwaren omfattet af denne EULA.

8.  Opsigelse

8.1     Denne EULA kan af begge parter opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis den ene part overtræder vilkår og betingelser i denne EULA (og hvis en sådan overtrædelse kan udbedres), men parten undlader at udbedre en sådan overtrædelse inden 30 dage fra modtagelse af meddelelse om overtrædelsen.

8.2     Enhver overtrædelse på kundens part af vilkår og betingelser i denne EULA eller andre gældende vilkår vedrørende kundens brugslicens til LINAK softwaren, dokumentation og/eller standard uddannelsesmaterialer i henhold til ovenstående afsnit 1 og 2 vil blive betragtet som en væsentlig overtrædelse af denne EULA.

8.3     Efter opsigelse af licensaftalen skal kunden indstille enhver brug af LINAK softwaren. Derudover skal kunden destruere eller returnere alle kopier af softwaren ifølge instrukser fra LINAK.

9. Tvister

9.1     Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne EULA, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, er underlagt dansk lovgivning og afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med reglerne for voldgiftssager vedtaget af Voldgiftsinstituttet og gyldige på tidspunktet, hvor voldgiftssagen indledes.