Kontakt os her
En lastbil, der transporterer kasser med LINAK produkter

Deklarationer

Hos LINAK® forpligter vi os til at forsyne vores kunder med produkter, der opfylder en høj standard for innovation, ydeevne og miljøsikkerhed. Vi stiller de samme høje krav til overholdelse af krav og standarder til vores leverandører. For at opfylde vores målsætninger skal vi være i stand til hurtigt at tilpasse os til følgende miljøforordninger, direktiver og konventioner:

 

REACH

REACH-regulativet om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier fastlægger EU's regler vedrørende kemikalier. LINAK følger REACH-forordningens målsætninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006) og overholder følgende forordninger:

  • Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer
  • REACH, Bilag XIV – fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse
  • REACH, Bilag XVII – begrænsninger

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilføjede bly til kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) den 27. juni 2018.(www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)

Denne ændring påvirker en del af LINAK produktsortimentet, da nogle af vores produkter indeholder bly i koncentrationer over 0,1% (w/w). Hvor det med rimelighed er teknisk muligt, erstatter LINAK bly i vores produkter med andre stoffer.

Læs mere om REACH-erklæringen fra LINAK.

 

RoHS

Reduktion af farlige stoffer (RoHS) er et europæisk direktiv (direktiv 2011/65/EU og direktiv 2015/863), som begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Hos LINAK følger vi løbende eventuelle ændringer i EU's RoHS-direktiv. Alle LINAK produkter er til enhver tid i overensstemmelse med RoHS-direktivet.

Læs mere om den aktuelt gyldige RoHS-erklæring fra LINAK.

 

PFAS

PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) er en stor, kompleks gruppe af syntetiske kemikalier, som er svære at nedbryde for miljøet. Af samme grund er PFAS også kendt som "evighedskemikalier".

LINAK ved, at fremstillingen og brugen af PFAS er ved at blive begrænset under REACH, og vi er i øjeblikket i gang med at dokumentere vores brug af PFAS (analysen forventes afsluttet i Q2-2024). Vi bakker op om og holder os ajour med REACH-forslaget om restriktion for at sikre, at vores produkter fortsat er i overensstemmelse med REACH.

Læs vores LINAK PFAS-erklæring.

 

Batteridirektivet

Batteridirektivet (Direktiv 2006/66/EF og Direktiv 2013/56/EF)) fastsætter regler for markedsføring af batterier, akkumulatorer og udtjente batterier, der indeholder farlige stoffer. Det fastsætter ligeledes regler for indsamling, forarbejdning, genbrug og bortskaffelse af affald af batterier og akkumulatorer. LINAK overholder og opfylder alle forpligtelser i henhold til direktivet, herunder mærkning af batterier med en overstreget affaldsbeholder på hjul og kemikaliesymbolerne: Pb (bly), Cd (cadmium) og/eller Hg (kviksølv) – alt efter, hvilke kemikalier et batteri indeholder i mængder over de angivne grænseværdier.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en californisk lovgivning, der pålægger virksomheder at underrette befolkningen i Californien om væsentlige kemikalier, der er kræftfremkaldende eller kan give fosterskader eller skade reproduktionsevnen. Gennem analysen af produktspecifikationerne, intern og ekstern dataindsamling har LINAK identificeret en række produkter, som i øjeblikket kræver, at der anvendes et advarselsmærkat ved forsendelser til Californien.

Læse mere om Proposition 65-erklæringen fra LINAK.

 

Forordning om medicinsk udstyr (MDR)

Forordningen om medicinsk udstyr trådte i kraft den 25. maj 2017 og har været ufravigelig siden den 26. maj 2021.

LINAK produkter er ikke klassificerede som elektrisk medicinsk udstyr eller systemer, og de hører ikke under anvendelsesområdet for EU's direktiv eller forordning om medicinsk udstyr eller lignende nationale regler. Produkterne er komponenter, der indbygges af fabrikanten i elektrisk medicinsk udstyr. Vi ved dog, at producenter af medicinsk udstyr kræver information om indholdet af forskellige stoffer.

I henhold til MDR-forordningen skal producenter af medicinsk udstyr angive, om udstyret indeholder Latex. Hvad angår Latex, kan vi oplyse, at ingen af vores MEDLINE® produkter, så vidt vi er informeret, indeholder dette stof.

Da dette er en løbende proces, vil vi give oplysninger om status, når det er relevant.

 

POP

Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte/Stockholm-konventionen (POP) indeholder en liste over kemiske stoffer, der indebærer risiko for skadevirkninger for mennesker og miljø. LINAK er i overensstemmelse med POP-forordningens liste over kemiske stoffer.

 

Minamata Convention on Mercury

LINAK er omfattet af Minamatakonventionen om kviksølv, som blev underskrevet af Danmark den 10. oktober 2013 og godkendt den 18. maj 2017. Derfor overholder LINAK denne konvention, der har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod udslip af kviksølv og kviksølvforbindelser.

 

Direktiv om emballage og emballageaffald

LINAK erklærer, at vores grundlæggende emballeringsmetode er papkasser på engangspaller, varmebehandlet efter IPPC-standard ISPM nr. 15, i overensstemmelse med direktiv 2018/852, 2004/12/EF om emballage og emballageaffald og ændringen i direktiv 94/62/EF. Se erklæring i QA-16-09-008.

 

Biokompatibilitet

LINAK MEDLINE® og CARELINE® produkter, der er beregnet til at indgå i elektromedicinsk udstyr og systemer, er i overensstemmelse med IEC 60601-1: 2012, punkt 11.7. Alle dele af produkterne, der ved normal brug kan komme i kontakt med patientens eller brugerens hud, vurderes. Vurderingen er baseret på erfaringerne efter markedsføring samt arten og varigheden af den forventede kontakt med human væv under brug. Vurderingen er baseret på LINAK produkter, der ikke er invasive, og som kun er i kontakt med intakt hud. Bioforenelighedserklæring.pdf

 

EU-miljømærket

EU's miljømærkeordning blev oprettet i 1992 og er anerkendt i hele Europa og verden over. Det er et miljøkvalitetsmærke, der tildeles produkter og tjenester, der opfylder høje miljøstandarder gennem hele deres livscyklus. EU's miljømærke er en frivillig mærkeordning, der fremmer miljøkvalitet, som man kan stole på, og blandt andet stiller den krav til ingredienser, der tager hensyn til brugerne. Miljømærket gælder f.eks. møbler, og flere og flere møbelfabrikanter ansøger om dette mærke for deres produkter. LINAK fremstiller komponenter, ikke slutprodukter, og LINAK produkter er således ikke omfattet af EU's miljømærkeordning. Men når vi leverer komponenter, der anvendes i møbler, er vi opmærksomme på kravene og standarderne, og at flere af vores standard DESKLINE® produkter opfylder disse krav. Hvis du vil vide mere om, hvilke LINAK DESKLINE produkter der kan hjælpe dig med at opnå EU-miljømærket, bedes du rette henvendelse til dit lokale datterselskab eller skrive en e-mail til chemicalcompliance@linak.com.

 

WEEE-direktivet (om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Nogle af LINAK produkterne er forsynet med et piktogram af en overstreget affaldsspand på hjul. Dette symbol angiver, at produktet falder ind under WEEE-direktivets anvendelsesområde og ikke må smides ud som usorteret affald.

Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager du til forebyggelse af potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af uhensigtsmæssig affaldsbehandling. Kontakt venligst dine lokale myndigheder eller din europæiske forhandler for oplysninger om bortskaffelsessteder for dette produkt.

Det er brugeren af det elektroniske produkt, der har ansvaret for at fjerne batteriet – så vidt det er teknisk muligt – inden bortskaffelse. Det påhviler også brugeren at slette alle personoplysninger, så vidt det er relevant.

LINAK er registreret hos de relevante myndigheder i de lande, hvor LINAK falder ind under definitionen af producent i henhold til WEEE-direktivet og finansierer sine bidrag fra genanvendelse i overensstemmelse hermed.

 

PVC-Free™

PVC-Free™ produkter fra LINAK omfatter blandt andet kabler, kontrolbokse, søjler, aktuatorer og betjeninger – til kontorborde, arbejdsstationer og køkkenelementer. Klik på linket herunder eller kontakt dit lokale datterselskab for at få flere oplysninger.

LINAK PVC-Free™: Miljøvenlige elektriske lineære aktuatorsystemer

 

ZERO™ standby-teknologi

LINAK ZERO™ technology sikrer et imponerende lavt strømforbrug ved standby på justerbare kontorborde, arbejdsstationer og køkkenelementer på kun <0.1W – så CO₂-udledningen reduceres til et absolut minimum.

LINAK har udviklet ZERO™ teknologien til de fleste kontrolbokse og har sat nye standarder for, hvad der betragtes som et ansvarligt standby-forbrug i applikationer såsom kontorborde. Kontakt dit lokale datterselskab for at få flere oplysninger.

 

Genbrugsmaterialer

Miljødeklaration
LINAK har udarbejdet en miljødeklaration for nogle af LINAK DESKLINE systemerne. Deklarationerne angiver mængden af genanvendt og genanvendeligt materiale, der anvendes i systemerne, baseret på en grundig vurdering af produkterne og input fra leverandører.

Hos LINAK forpligter vi os til at forsyne vores kunder med produkter, der opfylder høje standarder for innovation, ydeevne og miljøbeskyttelse. Find de tilgængelige dokumenter nedenfor:

 

Sådan sikrer LINAK, at alle komponenter overholder gældende regler
LINAK træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle opdateringer og ændringer til direktiver og forordninger følges på passende vis og rettidigt. Vi udpeger ansvarlige og tildeler de nødvendige ressourcer til at sikre, at vi til enhver tid overholder gældende regler, og LINAK har indført en specifik procedure til at sikre overholdelse af regler og love vedrørende kemikalier. Som et led i proceduren anvender LINAK en tredjepartsløsning til indsamling og behandling af data. Disse oplysninger gøres tilgængelige af leverandørerne i form af deklarationer, som derefter uploades i den førnævnte database og overvåges af os regelmæssigt.

Hvis du vil vide mere om vores overholdelse af kemikalielovgivningen eller har andre forespørgsler vedrørende kemikalier, er du velkommen til at kontakte chemicalcompliance@linak.com

 

Dodd-Frank Act om konfliktmineraler

Baggrund
I august 2012 godkendte United States Securities and Exchange Commission (SEC) den endelige afgørelse vedrørende indkøb af konfliktmineraler, som fremgår af "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act", afsnit 1502. Reglerne gælder for aktieselskaber i USA og pålægger virksomhederne krav om årligt at indberette deres brug af konfliktmineraler med Den Demokratiske Republik Congo (DRC) som oprindelsesland til SEC.

Den amerikanske kongres vedtog Dodd-Frank Act på baggrund af formodninger om, at udvinding og handel med mineraler fra DRC og nabolandene finansierer væbnede grupper og dermed bidrager til uroen i området. Der er gentagne beretninger om, at væbnede grupper kæmper om kontrollen over miner og benytter tvangsarbejde i minedriften og transport af mineralerne. Indtægterne fra de ulovlige aktiviteter går til at finansiere konflikten i DRC og den omkringliggende region og bidrager til den fortsatte humanitære krise i området.

Konfliktmineraler er ifølge SEC's endelige afgørelse tin, tantal, wolfram og guld (betegnelsen 3TG er baseret på sammenfatningen tin, tungsten, tantalum, guld), både i form af malm og raffinerede materialer. De berørte lande omfatter: Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Republikken Congo, Den Centralafrikanske Republik (CAR), Sydsudan, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi og Tanzania.

Dodd-Frank Act gælder kun for amerikanske børsnoterede selskaber, men deres leverandører er ligeledes kontraktligt forpligtet til at overholde reglerne.

Hvad kræves der af de amerikanske børsnoterede selskaber?
Amerikanske børsnoterede selskaber, hvor et af 3TG-mineralerne indgår i produkterne, skal foretage en såkaldt passende forespørgsel om oprindelsesland ("Reasonable Country of Origin Inquiry", eller RCOI). Forespørgslen skal gennemføres i god tro og skal udformes, så den afdækker, om de omhandlede konfliktmineraler kommer fra et af de pågældende lande eller kommer fra skrot- og genbrugskilder. Amerikanske børsnoterede selskaber skal fremsende en årlig rapport vedrørende konfliktmineraler til SEC med beskrivelse af virksomhedens RCOI-proces og resultaterne heraf.

Amerikanske børsnoterede selskaber skal foretage en due diligence-undersøgelse for indkøb af konfliktmineraler dækkende hele forsyningskæden, hvis der foreligger begrundet mistanke om, at mineralerne kommer fra et af de omhandlede lande, og mineralerne ikke kommer fra skrot- eller genbrugskilder.

SEC klassificerer de amerikanske børsnoterede selskabers produkter i kategorierne “DRC Conflict Free”, “Not DRC Conflict Free”, “DRC Conflict Undeterminable” eller “Recycled, or Scrap Due Diligence”. De omhandlede amerikanske børsnoterede selskaber indgav deres første rapport om konfliktmineraler til SEC den 31. maj 2014 (for kalenderåret 2013) og skal herefter indsende årlige rapporter.

Hvad betyder kravene for de amerikanske børsnoterede selskabers forsyningskæde?
Amerikanske børsnoterede selskaber er underlagt krav om at fremlægge fuld dokumentation om indhold og oprindelse for konfliktmineraler i deres produkter, og de stiller derfor krav til deres leverandører om at deklarere indhold og oprindelse for konfliktmineraler i de leverede produkter og i nogle tilfælde erklæring om, at alle leverede produkter er "DRC-konfliktfrie".

Selvom Dodd-Frank Act kun gælder for amerikanske børsnoterede selskaber, vil leverandører til disse amerikanske virksomheder på samme måde være underlagt krav om at gennemføre RCOI og due diligence for konfliktmineraler.

LINAK aktiviteter vedrørende konfliktmineraler
LINAK bestræber sig på at udarbejde fuld produktdokumentation vedrørende oprindelse for 3TG-mineraler i vores produkter. På grund af omfanget af og kompleksiteten i vores globale forsyningskæde, vil det tage noget tid, før vi i fuldt omfang kan forelægge vores kunder i USA alle de krævede oplysninger for at opfylde deres oplysningspligt.

LINAK har foretaget følgende:

  • Vi har udarbejdet en politik, der beskriver vores principper og forpligtelse til at indkøbe konfliktfri råmaterialer.
  • Vi gennemfører en rimelig RCOI-proces (Country of Origin Inquiry) med henblik på at identificere tantal, tin, tungsten og guld (3TG) i vores forsyningskæde og i rimeligt omfang at fastslå disse metallers oprindelse. Formålet med processerne er at identificere metalværkerne i vores forsyningskæde med henblik på at kunne gennemføre en due diligence-proces og dermed sikre DRC-konfliktfrie indkøbsprocesser.
  • Vi indarbejder principperne i den interne politik i vores indkøbsbetingelser, og vi samarbejder med vores leverandører om at øge gennemsigtigheden i vores forsyningskæde. Vi kommunikerer vores politik til leverandører, og vi støtter relevante brancheinitiativer for at stoppe eventuel inklusion af konfliktmineraler i vores produkter.

LINAK støtter etableringen af internationale databasesystemer, der kan afsløre relevante oplysninger om oprindelse, herunder brugen af CMRT-skabelonen (Conflict Minerals Reporting Template). LINAK bruger ComplianceMap-portalen til at indsamle CMRT'er fra vores forsyningskæde.

Klik her og læs LINAK politikken om konfliktmineraler

Kunder, der ønsker oplysninger fra LINAK om konfliktmineraler, er velkomne til at kontakte vores Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@LINAK.com.

Krav til leverandører
LINAK stiller krav til leverandører, der leverer komponenter eller materialer, der indeholder 3TG'er, om aktivt at arbejde hen imod DRC-konfliktfrie indkøb. LINAK leverandører skal udføre deres egne RCOI- og due diligence-processer med henblik på at fremme sikre samt pålidelige DRC-konfliktfrie indkøb. Vi forventer, at vores leverandører stiller de samme krav til deres leverandører, så man sikrer, at konfliktmineraler kan spores tilbage til de oprindelige metalværker.

Alle leverandører skal forsyne LINAK med en CMRT via ComplianceMap-portalen. Hvis det ikke er muligt, kræver LINAK, at CMRT-rapporter fremsendes direkte til vores Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os